See below for English.

 

Privacy verklaring

We doen er alles aan om uw privacy te beschermen. Geautoriseerde werknemers binnen het bedrijf gebruiken en weten op basis van noodzaak informatie die is verzameld bij individuele klanten. We zullen uw persoonlijke gegevens niet verkopen, delen of verhuren aan derden of uw e-mailadres gebruiken voor ongevraagde e-mail. Alle e-mails die door dit bedrijf worden verzonden, houden alleen verband met het leveren van overeengekomen diensten en producten.

 

Cookiesbeleid

Bij La Luna Amsterdam gebruiken we cookies om zo onze service te verbeteren. Sommige cookies zijn namelijk essentieel voor bepaalde services om te werken. Andere cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over het gebruik van de website, zodat we deze continu kunnen blijven optimaliseren.

Sommige cookies zijn tijdelijk en zullen verdwijnen wanneer u uw browser sluit. Maar er zijn ook persistente cookies, deze zullen enige tijd op uw computer te zien blijven. Wij gebruiken ook locale cookies, gekoppeld aan locale campagnes. Deze zullen verdwijnen wanneer deze campagnes eindigen.

Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de functionaliteit van de site, terwijl andere worden gebruikt om de prestaties en jouw gebruikerservaring te verbeteren.

 

De strikt noodzakelijke cookies worden gebruikt om:

 • Te onthouden wat zich in jouw winkelwagen bevindt.
 • Te onthouden hoe ver je bent met een bestelling.

 

Functionele cookies worden gebruikt om:

 • Jouw inloggegevens te onthouden.
 • Te zorgen dat jij veilig bent wanneer je bent ingelogd.
 • Te zorgen dat de website er consistent uitziet.

 

Prestatiecookies worden gebruikt om:

 • De prestaties van de website te verbeteren.
 • De gebruikerservaring te verbeteren.

 

Targeting cookies worden gebruikt om:

 • Het mogelijk te maken voor u om te delen en leuk vinden.
 • Informatie te sturen naar andere websites om hun advertentie aan te passen.

 

Voorbeelden van gebruik:

De cookies worden gebruikt om de services voor jou te verbeteren, bijvoorbeeld door:

 • De functionaliteit van bepaalde specifieke services in te schakelen, zoals betalingen die niet werken zonder die cookies.
 • Een service inschakelen om jouw apparaat te herkennen, zodat je niet dezelfde informatie meerdere keren hoeft te geven tijdens één taak.
 • Erkennen dat je mogelijk al een gebruikersnaam en wachtwoord hebt gegeven wanneer je bent aangemeld bij La Luna Amsterdam, zodat dit niet voor elke gevraagde webpagina hoeft te doen.
 • Meten hoeveel mensen services gebruiken, zodat ze gemakkelijker te gebruiken kunnen worden gemaakt en om ervoor te zorgen dat er voldoende capaciteit is dat ervoor zorgt dat ze snel zijn.
 • Gegevens analyseren om ons te helpen begrijpen hoe je online services gebruikt, zodat we deze verbeterd kunnen worden. 

Wanneer je ervoor kiest om tijdens je bezoek geen gebruik te maken van cookies, is het belangrijk dat je bewust bent van het feit dat bepaalde functies en pagina's -bijvoorbeeld de winkelwagen niet werken zoals verwacht. 

Meer informatie over cookies en hoe je deze kunt beheren en verwijderen kun je vinden op www.aboutcookies.org of via de "Help" knop in je browsermenu.

 

ENGLISH

 

Privacy statement

We are committed to protecting your privacy. Only employees with company authorization will use information collected from individual customers on a need to know basis. We will not sell, share, or rent your personal information to any third party or use your e-mail address for unsolicited mail. Any emails sent by La Luna Amsterdam will only be in connection with the provision of agreed services and products.

 

Cookies policy

We use cookies at La Luna Amsterdam to improve our service for you. Some cookies we use are essential for some services to work, others are used to collect information of the use of the website (statistics) so that we can make the site more convenient and useful for you. Some cookies are temporary and will disappear when you close your browser, others are persistent and will stay on your computer for some time. We are also using some local cookies that are tied to local campaigns and which will disappear when the campaign ends.

Some of the cookies are strictly necessary for the functionality of the site while others are used to enhance the performance and your user experience.

Strictly necessary cookies are used to:

 • Memorize what is in your shopping cart.
 • Memorize how far you are through an order.

 

Functional cookies are used to:

 • Memorize your log-in details.
 • Make sure you are secure when logged-in.
 • Make sure that the web site looks consistent.

 

Performance cookies are used to:

 • Enhance the performance of the website.
 • Enhance the user experience.

 

Targeting cookies are used to:

 • Allow you to share and like.
 • Send information to other websites to customize their advertisement.

Examples of use:

The cookies are used to improve services for you through, for example:
• Enabling the functionality of some specific services like payment which will not work without those cookies
• Enabling a service to recognize your device so you don’t have to give the same information several times during one task
• Recognizing that you may already have given a username and password when logged in to La Luna Amsterdam so you don’t need to do it for every web page requested
• Measuring how many people are using services, so they can be made easier to use and to ensure that there’s enough capacity to ensure they are fast
• Analyzing data to help us understand how you use online services so we can improve them

If you choose not to use cookies during your visit, you should be aware that certain functions and pages will not work as expected. As an example, you will not be able to use the shopping list feature.

If you want to delete any cookies already on your computer, please refer to your browser vendor’s instructions by clicking “Help” in your browser menu.

You can also find out more about cookies and how to delete and control them on www.aboutcookies.org or click “Help” in your browser menu.